Koristni nasveti za varno nakupovanje na Spletu

Pri nakupovanju preko Interneta imate prav toliko pravic, kot če bi kupovali na nek drug način.Toda spletne rekalme, predvsem tiste, ki jih dobite po e-po±ti, morate zelo previdno prebrati; lahko so zavajujoče na več načinov. Isti znaki, ki vzbudijo va± sum na televiziji ali v tisku se pojavljajo tudi na Internetu.

Bodite previdni; na internetu je veliko komercialnega goljufanja. Izogibajte se firmam, ki vam ponujajo izdelke ali storitve po prav neverjetni ceni. Če je nakup neverjetno ugoden, potem je s ponudbo zagotovo nekaj narobe.

UPORABA VA©E KREDITNE KARTICE
Navajanje podatkov va±e kreditne kartice na spletu je precej bolj varno, če natančno veste, kdo je trgovec od katerega kupujete; če imate njegov natančen naslov, predno navedete va±e podatke; in če ima trgovec program za kodiranje, ki bo va±e podatke o kreditni kartici zakodiralo med elektronskim prenosom. Izberite varna spletna mesta - tista, ki prikazujejo ključavnico ključavnica na spodnji strani va±ega brskalnika takrat, ko na ekranu izberete plačilno masko.

Pri nakupu upo±tevajte naslednje smernice:

a. Kupujte pri priznanih trgovcih in ponudnikih storitev ali pri tistih, ki so vam bili osebno priporočeni. Pozanimajte se, kak±ni so pogoji povračila in reklamacije, predno se odločite za nakup.
b. Preverite, kak±en je dobavni rok. Pazite na dodatne dajatve, kot so DDV, carina, stro±ki dostave in pakiranja. Lahko so nekateri od teh stro±kov prikriti. Če ste v dvomih, telefonirajte trgovcu in zahtevajte vse podrobnosti o izdelku in spisek vseh stro±kov v pisni obliki.
c. Ker je zelo enostavno ponarediti naslov elektronske po±te, preverite s kom imate opravka, ±e predno navedete svoje osebne podatke. Nikoli ne posredujte va±ega gesla preko spleta, tudi va±emu streµniku ne.
d. Preberite si izjavo o zaupnosti. Tako boste izvedeli, kako trgovec uporablja va±e osebne podatke in kako te informacije zavaruje.
e. Vedno preberite drobno tiskano besedilo in izpi±ite na tiskalnik ter shranite pogodbo in pogoje poslovanja; trgovec lahko zelo hitro spremeni besedilo na svoji spletni strani potem, ko ste nakup µe opravili. Trgovčevo reklamo, spletno stran in naslov elektronske po±te si arhivirajte ali zapi±ite.
f. Vzemite si čas za premislek. Ne pustite se prisiliti v nakup, predno niste izvedeli vseh potrebnih informacij. Čeprav obstajajo časovne omejitve za posebne ponudbe, bo dana±nji ugoden nakup tudi jutri ugoden.
g. Redno preverjajte stanje na va±em bančnem limitu in bančnem računu. Če ugotovite, da je pri±lo do napake, takoj obvestite banko in napako takoj osporavajte. Tudi če obvestite trgovca po elektronski po±ti ali telefonu in tako hitro prijavite napako, po±ljite tudi pisno prijavo s priporočeno po±to, da tako za±čitite va±e pravice. Obdrµite en izvod va±ega pisma v va±em arhivu.

Ali vas bo izdajatelj kreditne kartice za±čitil?

Zapomnite si, da ne uµivate iste pravice, če plačujete s plačilno ali bančno kartico. Plačevanje s kreditno kartico vam lahko nudi dodatno za±čito tudi, če ste jo uporabili samo za plačilo pologa. Če ste reklamirali izdelek pri prodajalcu, ker je prekr±il pogodbo ali pa je svoje blago laµno reklamiral - na primer če vam blaga ni dostavil; če je bilo blago drugačno kot predstavljeno v reklami ali je bilo z napako - lahko reklamacijo vloµite tudi pri izdajatelju kreditne kartice. To je lahko koristno, če prodajalec bankrotira.

Več let je trajala polemika, če so reklamacije proti izdajateljem kreditnih kartic upravičene pri nakupih preko drµavnih meja. Glavni izdajatelji kreditnih kartic ne priznavajo nobenih reklamacij pri takih nakupih. Vseeno pa jih večina namignila, da bodo priznali reklamacije prostovoljno, toda samo v vi±ini kreditirane vsote.

BLAGO PREGLEJTE TAKOJ, KO GA PREVZAMETE

Zakon pravi, da mora biti blago tako, kot je opisano na spletni strani. Če nekaj ni v redu z blagom, ki ste ga kupili, prodajalca o tem takoj obvestite. Po±ljite mu sporočilo po e-po±ti ali mu telefonirajte in si zapi±ite vsebino pogovora oziroma arhivirajte sporočilo e-po±te. Če ste podpisali sprejemnico, ±e ne pomeni, da ste se s tem odpovedali va±i pravici, da blago zavrnete. ©e vedno imate dovolj časa, da blago pregledate.

Če dovolite, da prodajalec blago z napako popravi, to nima nobenega vpliva na va±e pravice. Če popravilo ni bilo uspe±no, imate ±e vedno pravico, da blago zavrnete. V pravnem smislu izgubite pravico do povračila v celoti potem, ko ste blago sprejeli. Lahko pa zahtevate od±kodnino s tem, da mora biti vi±ina od±kodnine v razumnih mejah.

Pri nakupu blaga na razprodaji imate iste pravice kot, če kupujete blago v redni prodaji; prodajalec se ne more izgovarjati na izjave, da ni povračila za balgo z napako, ki je bilo kupljeno na razprodaji. Imate iste pravice tudi, če ste izgubili račun, toda vi boste morali dokazati, kje in kdaj ste balgo kupili.

Če ste kupili blago od zasebnika, imate manj pravic kot, če bil kupovali od trgovca. Ni nujno, da je blago kupljeno od zasebnika brez napake, mora pa odgovarjati opisu. Splo±no pravilo je, "kupec naj pazi." Preverite torej, če je blago dejansko vredno va±ega denarja. Pazite se trgovcev, ki prodajajo pod krinko zasebnika. To je protizakonito, ker tak prodajalec izkoristi dejstvo, da ima kupec manj pravic, če kupuje od zasebnega prodajalca.

12 načinov goljufanja pri prodajanju po po±ti

Morda ste µe opazili, da je va± e-po±tni predal poln komercialnih sporočil, ki vas prosijo za denar. To je najnovej±i način marketinga: 'nezaµelena po±ta' ali Spam. Imenuje se tudi 'smeti±čna po±ta' ali 'rinfuzna po±ta.' Čeprav veliko teh sporočil prihaja od zakonitih organizacij, ki spo±tujejo zakone, je med njimi nekaj takih, ki goljufajo in dajejo laµne obljube, katerih ne mislijo drµati.

Take po±te ni teµko zaslediti: navadno ne vsebuje naslova prejemnika v vrstici 'To:' elektronske po±te. Navadno prejmete slepo kopijo ('BC'). Naslov po±iljatelja je navadno izmi±ljeno ali pa je naslov v vrstici 'To' isti kot naslov v vrstici 'From'. Bodite skrajno nezaupljivi do ponudb, kako zasluµiti veliko denarja, ki se znajdejo v va±em po±tnem nabiralniku. Največkrat gre za stare prevare z naslednjo vsebino:

OBLJUBE, SAME OBLJUBE!

Bodite nezaupljivi do raklam, ki vam na vsa usta razgla±ajo 'SKRIVNOST ZAJAMČENEGA USPEHA !!!' ali 'KAKO ZASLU®ITI MILIJON DOLARJEV!!!.' In ne nasedite na tale trik: 'To ni prevara'.

Obljubljali vam bodo ves svet - bodite previdni
Nekateri vam obljubljajo ves svet - bodite previdni!

Nekatere prevarantske ponudbe vam bodo obetale 'tajne' načine hitrega zasluµka, ki je dostopen 'samo izbranemu ±tevilu ljudi'. Toda tipična prevarantska ponudba doseµe na tisoče uporabnikov. Bodite tudi nezaupljivi do obljub kot so: "Čestitamo. Na±a µirija vas je proglasila za zmagovalca denarne nagrade, toda morate se kmalu odzvati." in "Va±a denarna nagrada vam je zagotovljena in µe čaka, da vam jo po±ljemo." ali pa "Ne zamudite najbolj±e loterije na svetu!"

Če prejemate nazaµeleno po±to, se obrnite na va±ega spletnega ponudnika (ISP). On bo največkrat lahko izsledil, od kod taka po±ta prihaja in jo bo lahko blokiral.

Kupovanje na spletni draµbi

Pri kupovanju na spletni draµbi morate biti previdni, ker imate manj zakonskih pravic. V nasprotju od drugih prodajalcev, lahko posredniki na draµbi zavrnejo odgovornost za kakovost blaga, ki ga prodajo na draµbi tako. Zato morate dobro prebrati kupoprodajne pogoje. Neglede na to, pa morajo biti običajni pogoji pogodbe (razen v primeru zasebnega prodajalca) ±e vedno v okviru pravičnosti in po±tenosti.

Nepravični pogodbeni pogoji

Če neko pogodbeno določilo daje nepravično korist prodajalcu v ±kodo kupca, tak pogoj za kupca ni zavezujoč. To se nana±a predvsem na člene pogodbe, s katerimi se trgovci posku±ajo izogniti svojim odgovornostim. Na primer: "nobene odgovornosti za izgubo ali ±kodo, neglede na to, kako je bila povzročena". Če je taka izjema nepravična, je zakonsko neveljavna in se ne more uporabiti proti vam kot kupcu. Vsaka opustitev odgovornosti je vedno neveljavna, če se uporabi za izogibanje odgovrnosti za smrt ali osebne po±kodbe zaradi malomarnosti.

Naslednje pogodbene določbe se tudi ne morejo uveljavljati:pogodbeni členi ki vam hočejo preprečiti, da bi ±li v toµbo; določba ki vam preprečuje, da bi prekinili pogodbo, medtem ko to lahko stori prodajalec; (večina) določb ki dovoljujejo trgovcu, da spremeni pogodbene pogoje ( na primer ceno), ne da bi vi imeli pravico, da pogodbo prekinete; Če mislite, da je pogoj nepravičen, lahko zaprosite za nasvet agencijo za za±čito potro±nika.

Prodajanje blaga ki ne odgovarja zakonodaji o varnosti izdelkov, je protizakonito. To se nana±a na novo in rabljeno blago, toda ne na starine ali blago, ki se mora popraviti ali renovirati pod pogojem, da ste bili o tem dobro seznanjeni.

Vstrajajte na svojih pravicah! Obrnite se na svojega predstavnika za±čite potro±nika, če slutite, da so vas ogoljufali.

Spletno nakupovanje je uµitek, ki vam lahko prihrani čas in denar. Zagotoviti morate samo, da je va±a izku±nja spletnega nakupovanja varna in to tako, da upo±tevate zgoraj navedene, enostavne toda zelo učinkovite smernice. ®elimo vam veliko sreče pri lovu na dobre spletne nakupe!