VentureStar

Na pragu nove dobe potovanja v vesolje

Vesoljsko plovilo VentureStar je predvideno za prevoz osebja in tovora v vesolje v 21. stoletju. To je enostopenjski raketoplan, ki bo spravil v orbito različne vrste tovora bolj zanesljivo in bolj ekonomično kot dana±nja vesoljska plovila te vrste. S tem ko se bo cena drastično zniµala in zansljivost močno povečala, bo VentureStar odprl velike močnosti potovanja v vesolje tudi za zasebni sektor.

vesoljska postaja VentureStar

Cilj tega projekta je zniµati stro±ke prevoza pol kilograma koristnega tovora v nizko zemeljsko orbito z $10.000 na $1,000. "Enostopenjsko orbitalno plovilo" pomeni, da VentureStar ne odvrµe rezervoarjev goriva in raketnih motorjev, temveč bo celotno plovilo ponovno uporabno po pristanku na zemlji. To pomeni, da bo VentureStar deloval kot klasično letalo. V času med dvema poletoma bo VentureStar samo pregledan, ponovno oskrbljen z gorivom in natovorjen za naslednji polet v vesolje.

VentureStar Plovilo VentureStar bo dolgo 15,2m, ±iroko 4,6m in globoko 4,6m. Namen tega plovila je prevoz 25.000 kg koristnega tovora v nizko zemeljsko orbito in 8.000 kg koristnega tovora v geostacionarno transferno orbito, kar je tudi pribliµna trenutna zmogljivost raketoplana (Space Shuttle).

VentureStar bo razvil hitorst do 28.000 km/h, kar je več kot 25 Machov, da bo dosegel zemeljsko orbito. Za to bo uporabljal linearni "za±iljeni" motor (linear aerospike motor). 28.000 km/h je hitorst, ki jo potrebuje katerokoli plovilo, da ostane v orbiti. Linearni za±iljeni motor ima kar nekaj prednosti pred klasičnim raketnim motorjem. Prvotno je bil ta motor projektiran in preizku±en za uporabo na raketoplanu v 70-ih letih, toda odločili so se, da razvijejo ±e en motor, imenovan glavni motor raketoplana. "Aerospike" motor je do leta 1995 miroval v skladi±ču, takrat pa je firma Lockheed Martin Skunk Works predlagala ta motor za plovilo X33. Je laµji, ker ne potrebuje teµke zvončaste potisne ±obe in pripadajočega krmilnega sistema, temveč je bolj učinkovito zdruµen z glavnim vzletnim vozilom.

VentureStar Poleg tega se linearni za±iljeni motor samodejno prilagaja atmosferskim spremembam, ko se plovilo dviguje proti orbiti in tako izbolj±uje delovanje plovila ves čas poleta v orbito. Večdelne zgorevalne komore v vsakem motorju so tudi veliko bolj varne kot klasični motorji.

Potovanje z VentureStar na luno in druge planete. Konstrukcija plovila za medplanetarno potovanje bi bila zelo drugačna. Vseeno pa bo VentureStar omogočil gradnjo izredno zmogljivih medplanetarnih plovil v zemeljski orbiti in sicer tako, da se bodo stro±ki dostave sestavnih delov medplanetarnih vozil v orbito izredno zmanj±ali.

Predvidevajo, da bo prvi polet s plovilom VentureStar opravljen leta 2004. Komercialni poleti za lansiranje vladnih satelitov v orbito se bodo začeli sredi leta 2004. Načrtovana sta dva plovila s polno zmogljivostjo. ©tevilo plovil pa se bo povečalo glede na potrebe trµi±ča. NASA se µe pogaja z večjim ±tevilom ameri±kih drµavnih in zasebnih interesentov, da bi zgradili vesoljska pristajali±ča za VentureStar.

Vesoljsko plovilo X33

X33i je najnovej±e poskusno plovilo NASA-e, ki opravičuje uporabo novih tehnologij na projektu VentureStar. X33 je za polovico manj±i in tehta eno osmino projek tiranega plovila VentureStar. Tudi cena X33 je dosegla samo eno četrtino predvidenih stro±kov za VentureStar.

X33 V nasprotju z VentureStar, X33 ne bo doseglo orbite in ne bo nosilo koristnega tovora. Opravilo pa bo podorbitalne polete s posebnim namenom, da se testirajo najnovej±e tehnologije, ki so ključne za uspeh projekta VentureStar.

S poskusnimi poleti X33 bodo preverili stabilnost in krmilne zmoµnosti plovila med vzletom, prehodom v vesolje, ponovnim vstopom v atmosfero, pribliµevanjem pristajalni stezi in med samim prostankom. Preverili bodo tudi delovanje linearnega za±iljenega motorja.

VentureStar bo sluµil tudi znanstvenim raziskavam, tako kot je to opravljal raketoplan. Ko bo mednarodna vesoljska postaja začela obratovati, bo to začetek novega obdobja vesoljskih raziskav, saj bo takrat začel neprekinjeno delovati vesoljski laboratorij.

VentureStar domača stra