Gibraltar so poimenovali po biv±em suµnju

Po smrti Mohameda, leta 632, so se njegovi privrµenci iz Arabije odpravili na osvajalne pohode in do konca 17. stoletja so njihovi potomci zavzeli celotno Severno Afriko. Prvi muslimanski vpad na iberijski polotok se je zgodlil leta 710, ko je majhna izvidni±ka enota pristala na obali najsevernej±e točke polotoka. Naslednje leto je biv±i suµenj, Berber z imenom Tarik ibn-Zijad, povedel armado 7.000 moµ na obalo blizu velikanske pečine, ki gospoduje nad vhod v Mediteransko morje. To pečino so imenovali Jabr Tarik ali Tarikova gora, sčasoma pa so jo kr±čanski jeziki spremenili v Gibraltar.

Kaj pa če ne?

©e predno je Tarik zavzel iberijski polotok, je Tarif ibn Malik Nakli izvedel manj±e vpade in izvidni±ke pohode na ta del Evroipe in poročal, da je ©panija zrela za osvojitev. Kot pravi Tito Vallejo v svojem članku v Gibraltar Chronicle, se je takrat, ko je Tarik pristal v Gibraltarju leta 711, skalnata gora imenovala Jabr Al Fath, mestu pod njo pa so rekli Medinat Al Fath, kar je pomenilo Gora zmage, oziroma Mesto zmage.

Arabska beseda Tarik pomeni "steza" ali "pot" in tako je gibraltarska skala postala "Jabr Tarik" ali Gora poti, torej pot muslimanstva na iberijski polotok. Obstaja teorija, ki pravi, da si muslimani na vrhuncu svoje verske gorečnosti nebi upali poimenovati gore po neki osebi, temveč bi jo imenovali v čast svoji veri.

Konec sveta

©e predno je Kolumb "odkril" Ameriko, so ljudje verjeli, da se z Gibraltarjem svet konča. ©pansko mesto Tarifa je dobilo svoje ime po arabski besedi "taraf," ki pomeni konec nečesa. Takrat so verjeli, da če bi ±li naprej od Tarife, bi padli čez rob sveta.

Gibraltarska pečina

Tarikova majhna vojska je potrebovala dve leti, da je zavzela iberijski polotok. Toda ko so prečkali Pireneje, so jih Franki premagali in muslimanska vojska se je morala umakniti. Tarik ibn-Zijad je umrl pribliµno leta 720. Gibraltar so ponovno zavzeli Kastiljanci leta 1309, toda ponovno so ga leta 1333 osvojili Mavri in ga obdrµali do leta 1462 ,ko so ga za vedno izgubili. Leta 1502 pa je bil Gibraltar priključen ±panski kraljevini.

Gibraltar Potem, ko je leta 1540 alµirski gusar Barbarossa II (Kair ad-Din, 1483?- 1546) opusto±il Gibraltar so pečino nad mestom utrdili z močnimi obrambnimi napravami, po povelju svetega rimskega cesarja, Karla V. 24. julija, 1704, med vojno za ±pansko nasledstvo, so Gibraltar zavzele skupne sile Angleµev in Nizozemcev. Leta 1830 pa je bil Gibraltar progla±en za britansko kronsko kolonijo.

uradna spletna stran Gibraltarja

Prvi polet okrog sveta z letalom je trajal 175 dni