Angle±ki prevodi Svetega pisma

Prvi angle±ki prevod Svetega pisma je ob koncu 7. stol. opravil Venerable Bede. Opisal je tudi enega prvih angle±kih pesnikov Caedmona, ki je zlagal religiozne stihe. Bede je prevedel evangelij po Janezu in je - kot je zapisal njegov učenec Cuthebert - zadnjo besedo prevedel prav v trenutku njegove smrti. Verjetno je Bede prevedel tudi druge dele Svetega pisma, ki pa se niso ohranili do danes. Angle±čina je bila v tisti dobi seveda precej drugačna. To je bil anglo-sa±ki jezik, ki je spominjal na dana±njo nem±čino.

Ker se je anglo-sa±čina razvijala skozi stoletja, je bilo Sveto pismo prevedeno kar nekajkrat. Aldheim (640-709) je zasluµen za prevod vseh psalmov in dobr±nega dela Svetega pisma v anglo-sa±čino. Kralj Alfred Veliki (849-901) je prestavil Deset zapovedi in izbor besedil Druge Mojzesove knjige (Eksodus) ter Apostolskih del v staro angle±čino. V 11. stol. je opat Aelfric prevedel večje dele Stare zaveze.

Srednja angle±čina

V 13. stol. se je anglo-sa±čina razvila v jezik, ki se danes imenuje srednja angle±čina. Takrat moderni prozi so hitro sledili prevodi Svetega pisma. Richard Rolle hampolski je prevedel nekaj poglavij Nove zaveze. Leta 1325 je nov način pisanja, imenovan sekretarska pisava, prispeval k večji hitrosti prevajanja. Novo vrsto pisave je izumil Jean Froissart medtem, ko je potoval po Evropi in pisal svojo Kroniko. Sekretarska pisava je bila tekoča; omogočala je hitro pisanje in je bila tudi dobro čitljiva.

Prevod Svetega pisma v srednjo angle±čino Johna Wyclifa (1320-1384) je verjetno najbolj±i. Wyclif je bil star 29 let, ko je kuga pomorila polovico prebivalstva Anglije. V obdobju med med 1380 in 1383 je Wyclif pridobil veliko ljudi, ki so se zavzeli za prevajanje Svetege pisma. Nicolas herefordski je prevedel precej±en del Stare zaveze. Prevod Wyclifovega Svetega pisma so opravili njegovi prevajalci, ne ve pa se, katere dele je prevedel sam Wyclif.

Osnova za Wyclifovo Sveto pismo so bili latinski viri, ki pa niso bili verni takratnemu modernemu angle±kemu jeziku. Kmalu po izidu tega Svetega pisma leta 1388 so John Purvey in njegovi sodelavci napisali bolj moderno verzijo v bolj tekočem slogu. Purveyev prevod so nato uporabljali več kot 100 let.

Natisnjeno Sveto pismo

Leta 1525 in 1526 je William Tyndale dokončal angle±ki prevod Erazmove gr±ke Nove zaveze, ki je bila izdana leta 1519 in 1522. Johannes Gutenberg je začel uporabljati tiskarski stroj leta 1454 tako, da so Tyndalove prevode lahko tiskali. Verjetno so natisnili okrog 6000 izvodov Tyndalovega Svetega pisma, ki pa so bili uničeni zaradi nasprotovanja oblasti. Leta 1530 je Tyndale izdal prevod Pentatevha, leta 1531 pa je objavil Jona in izbor besedil Stare zaveze. Leta 1534 in 1535 je objavil prenovljeno izdajo svojega prevoda Nove zaveze.

Tyndale je nadaljeval s prevajanjem Stare zaveze na podlagi hebrejskih in latinskih besedli ter nem±kih prevodov Martina Lutra, toda predno je svoje delo končal, ge je prehitela smrt.

Takrat ko je µivel Tyndale, je dele Svetega pisma v angle±čino prevedel tudi Goerge Joyle. Leta 1534 je izdal prenovljen prevod Tyndalove Nove zaveze, čeprav se Tyndale s spremembami ni strinjal. Joye je tudi izdal prevode Izaije, Jeremije, ®alostink, Pregovorov in Pridigarja (Koheleta).

Moderne verzije Svetega pisma

Leta 1535 je Miles Coverdale, ki je deloval na evropskem kontinentu, izdal prvi celotni angle±ki prevod Svetega pisma. Coverdale je bil vzoren pisatelj, ki je svoje prevode slogovno izredno lepo oblikoval. Coverdalov prevod je bil izjemen prispevek k angle±kemu Svetemu pismu in angle±kemu jeziku nasploh.

Sledilo je veliko prevodov Svetega pisma, ker se je jezik razvijal in so odkrivali nove svetopisemske vire. ®enevsko Sveto pismo je bilo izdano leta 1560; avtorizirana verzija (Sveto pismo kralja Jamesa) leta 1611; ameri±ka standardna izdaja leta 1901; Sveto pismo v moderni angle±čini leta 1903; dana±nja angle±ka verzija (Dobre novice za sodobnega človeka) leta 1966; in nova mednarodna izdaja leta 1972. Prevajanje Svetega pisma pa je dejansko postopek, ki ±e vedno traja. Dandanes je Sveto pismo prevedeno v 2.200 od vsega 2.700 jezikov tega sveta.

Leta 1454 je v Nemčiji Johannes Gutenberg natisnil znamenito 42-vrstično Sveto pismo, prvo tiskano Sveto pismo na svetu. Napisano je bilo v latin±čini in se imenuje 42-vrstično Sveto pismo zato, ker večina strani vsebuje 42 vrstic. Publikacija je obsegala 3 zvezke, do danes pa je ohranjenih samo 40 izvodov tega dela. To so ene izmed najdragocenej±ih knjig na svetu. Nacionalne knjiµnice Francije in Britanije ter ameri±ka Kongresna knjiµnica imajo vsaka po en celoten izvod.

Na leto po vsem svetu razdelijo 500 milijonov izvodov svetopisemskih publikacij