Da se čebele lahko uporabljajo pri iskanju protipehotnih min

Na čebele delavke pritrdijo miniaturne radijske oddajnike v velikosti riµevega zrna in tako odkrivajo protipehotne mine, katerih je pribliµno 100 milijonov v 70 drµavah, kjer je divjala vojna.

Miniaturni oddajniki so označeni s serijskimi ±tevilkami, da čebelam laµje sledijo. Čebele nato dresirajo, da jih privlači ne samo nektar ampak tudi TNT ali katerakoli druga snov, ki oddaja metamfenamin. Posebni spektrometri, ki lahko "zavohajo" TNT so name±čeni v mobilnih čebeljih panjih s katerimi odkrivajo protipehotne mine na določenih področjih. Čebelam, ki "imajo vonj" po protipehotnih minah lahko sledijo nazaj do min, medtem ko čebele same protipehotne mine ne morejo sproµiti.

To pa je samo eden od razlogov, zakaj so čebele tako pomembne za človeka. Brez čebel ne bi bilo roµ in kmetijskih pridelkov. Čeprav tudi ptiči, insekti in veter opra±ujejo restline, čebele opravijo levji deleµ tega dela.

Pridne čebele

V enem samem panju µivi 20 000 do 60 000 čebel. Matica izleµe 1 500 jajčec na dan in ima µivljensko dobo do dveh let. Trot, katerega edina naloga je, da oplodi matico, pa ima µivljensko dobo 24 dni. Troti nimajo µela. Čebele delavke - sterilne čebele µenskega spola - tako neumorno garajo, da poleti poginejo µe po 40 dneh. Ves čas nabirajo cvetni prah in nektar. Delavke letijo do 14km daleč s hitrostjo 24km/h, da najdejo cvetni prah in nektar.

Cvetni prah je glavni vir beljakovin in vitaminov za čebele. Poleg tega pa vsebuje 10 aminokislin, ki jih čebele tudi potrebujejo. Nektar vsebuje do 80% sladkorja in manj kot 0,2% beljakovin in je vir ogljikovodikov za čebelji panj. Čebele spravljajo nektar v celice satja in potem s hitrim mahanjem svojih kril povzročijo, da voda iz nektarja izhlapi. Ko vsebnost vode pade pod 18%, se nektar spremeni v med in čebele celice zama±ijo. Med vsebuje 80% raznih sladkorjev in 20% vode. Me±anica medu in cvetnega prahu se imenuje "čebelji kruh" in je hrana za ličinke in čebele.

Čebelji pik

Čebele delavke branijo svoj panj. Čebela z mi±ičastim µelom, ki ima na konici betič, hitro prebode koµo napadalca. Strupni me±iček se začne ritmično stiskati in ubrizgavati strup v napadalca.

Danes je čebelja vrsta v veliki nevarnosti. Pred nekaj leti sta se pojavili dve vrsti u±i zajedavcev, acarapis woodi in varroa jacobsoni, ki sta uničili na tisoče čebeljih kolonij. Znanstveniki ±e vedno i±čejo re±itev in so tudi opazili nekaj zelo zaskrbljujočega: največ okuµenih čebel in najpogostej±a okuµenost se pojavlja na najbolj ekolo±ko ogroµenih, t.j. onesnaµenih področjih. Kot posamezniki lahko pomagamo tej neverjetni mali µivalici tako, da uredimo na±e vrtove, da bodo čebelam prijazni.

Čebela

Bee pic by PO Gustafsson Čebela je neverjetna µivalica - roµe opra±ujejo predvsem čebele. Čebele tudi nimajo u±es; imajo pa odličen voh, ki jim ga omogočajo kemoreceptorji na tipalkah.

Bee pic by PO Gustafsson - see cool hotlinks Čebele vidijo barve drugače kot mi. Rdeče barve ne vidijo, zaznavajo pa ultravijolično barvo, katere mi ne vidimo.

Bee pic by PO Gustafsson Čebela delavka s posebnim plesom, ki ga zaple±e na satu, sporoči, da je na±la cvetove. Smer njenih gibov in pogostnost vibracij pomenijo smer in razdaljo do cvetov.

Slike čebel: PO Gustafsson - Čebelji človek

®ivali A-F | G-L | M-S | T-®