®ivali od T do ®

®ivali A-F | G-L | M-S | T-®

Tamaru TAMARU je eden najredkej±ih sesalcev na svetu. Tega majhnega bivola so Evropejci prvič dokumentirali ±ele leta 1888. ®ivi samo na otoku Mindoro, na FIlipinih, in tehta okrog 300kg. ®ivi v neprehodnih gozdovih ob vodi, kjer se rad namaka. Tamaruji raje µivijo v parih kot v čredi, razen takrat ko samice skotijo mladiče.

Tapir z mladičem TAPIR Obstajata dve vrsti tapirov: Bairdov tapir zraste do 2m, doseµe telesno teµo do 400kg in µivi v Srednji Ameriki; malajski tapir pa zraste do 2.4m in tehta največ 320kg. ®ivljenska doba tapirjev je 30 let. Jedo mlade liste in poganjke. Tapirji so zelo gibčni in zlahka preplezajo zelo strma pobočja. Sporazumevajo se z rezkimi µviµgi.

Tasmanski vrag TASMANSKI VRAG Zaradi svojega srhljivega ogla±anja, črne barve in domnevnega slabega značaja so ga prvi evropski priseljenci imenovali vrag. Čepraj ni večji od majhnega psa, s svojimi močnimi zobmi in čeljustmi svoj plen poµre s koµo in kostmi vred. Mladiči se rodijo v materini vreči, ki se odpira nazaj in se trdno drµijo seskov prve 4 mesece svojega µivljenja.

Tenkonoga ovca - foto Tim Knight TENKONOGA OVCA je µival subarktičnih in arktičnih predelov in µivi na alpskih grebenih, travnikih in strmih, kamnitih pobočjih. Samci doseµejo 90cm vi±ine in tehtajo do 110kg. To je edina bela, divja ovca na svetu. Tenkonoge ovce imajo votle dlake, kar jim daje dobro toplotno izolacijo.

Tiger TIGER Sibirski tiger ali amur meri več kot 3m po dolµini in tehta do 300kg. Je daleč največji in najmočnej±i član druµine mačk. Kot večina vrst mačk, tudi tiger shrani svoj plen in se z njim hrani kar nekaj dni.

Topi TOPI Topiji µivijo v Afriki in so presenetljivo dobro druµbeno organizirani, tako da laµje branijo svoje ozemlje pred vsiljivimi čredami drugih topijev. Vsak samec ima svoje "teptalno področje," ko±ček golih, poteptanih tal kjer stoji. Če se mu pribliµa vsiljivi samec, oba poklekneta na sprednje noge in se borita z rogovi.

Uhati jazbec vrečar - klikni na sliko za več informacij UHATI JAZBEC VREČAR Včasih je bil v Avstraliji uhati jazbec vrečar zelo raz±irjen, zdaj pa je na spisku ogroµenih µivali. Edina druga vrsta teh µivali, pritlikavi jazbec vrečar, pa je µe izumrla. Samci so dvakrat večji od samic in zrastejo do 55cm ter tehtajo do 2.5kg. Njihova velika u±esa jim sluµijo za hlajenje.

Vilorog VILOROG µivi samo ±e na planjavah v osrčju ZDA. Je edini preµiveli član druµine Antilocapridae. Je manj±i od belorepe srne. Odrasel vilorog tehta 60kg in je izjemno hiter, saj doseµe hitrost 90km/h. Samcu zrastejo veliki razcepljeni rogovi, povprečno dolgi 30cm, ki vsako leto odpadejo. Samica je manj±a in včasih ji zraste majhno rogovje, ki pa ni pogosto dalj±e od njenih u±es.

Volk VOLK je velik ropar in se hrani s srnami in jeleni, na nekaterih področjih svojega µivljenskega prostora pa tudi z losi in bizoni, ki tehtajo več kot 450kg. Njegove močne čeljusti so dvakrat močnej±e od čeljusti domačega psa. Volk je zelo druµabna µival in navadno preµivi vse µivljenje v istem krdelu. Samo najmočnej±i samec in samica se parita, poskusi ostalih, da bi se parili, pa so kaznovani.

Zebra ZEBRA Ta bliµnji sorodnik konja µivi v Afriki. Poznamo tri vrste zeber: Grevyeva zebra, Burchellova zebra in gorska zebra. Zaradi krčenja µivljenskega prostora in prekomernega ulova so zebre postale ogroµene, njihovo počasno razmnoµevanje pa je to stanje samo ±e poslab±alo. Vsaka zebra ima drugačen vzorec črnobelih prog, največja raznolikost vzorca pa se kaµe okrog pleč.

®abe - klikni na sliko za več informacij ®ABA Po vsem svetu µivijo µabe različnih oblik in barv - razen an Antarktiki, kjer µab ni! ®aba ima dolg, lepljiv jezik, pritrjen na sprednjem delu ust. Značilno za µabe je, da lahko z neverjetno hitrostjo jezik iztegnejo in z njim ujamejo svoj plen.

®ivali A-F | G-L | M-S | T-®